MEMBER

sensei Professor

 • Kazuo Okanoya
 • Tel: 03-5454-6266
 • E-mail: cokanoya”at”mail.ecc.u-tokyo.ac.jp

PD

 • Maki Ikebuchi
 • Ryosuke Tachibana
 • Hessler, Neal
 • Chihiro Hosoda
 • Chihiro Mori
 • Noriko Katsu
 • Yulri Nonaka
 • Ai Imanari
 • Yoichi Inoue

Graduate students

D3

 • Tomoko Mizuhara
 • Syouko Yuki

D1

 • Yumi Saito
 • Tomoko Fujii

M2

 • Sachio Umemoto

M1

 • Sotaro Kondo
 • Koichi Tasaka
 • Akari Imanari

Undergraduate students

B4

 • Chihiro Ando
 • Soo Hyun LEE

OkanoyalabMembers2016_small

Home